Oferta

Deklaracje

Biuro sporządza między innymi następujące deklaracje:

 • PIT
 • CIT
 • PCC
 • VAT

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Usługi obejmują:

 • sprawdzanie dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia etc.)
 • prowadzenie rejestrów VAT dla płatników VAT oraz sporządzanie plików JPK, deklaracji VAT-7, VAT-UE
 • obliczanie podatku dochodowego i sporządzanie deklaracji rocznych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów.

Kadry i płace

Usługi obejmują:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie umów regulujących zatrudnienie,
 • obliczanie comiesięcznych składek ZUS i zaliczek PIT,
 • sporządzanie deklaracji,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

Nadzór nad księgowością w firmie

Usługi obejmują:

 • przegląd prowadzonych ksiąg i dokumentów źródłowych,
 • pomoc w raportowaniu danych dla celów sprawozdawczości oraz zarządczych.

Pełna księgowość

Usługi obejmują:

 • pomoc w opracowaniu Zakładowego Planu Kont zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
 • prowadzenie rejestrów VAT dla płatników VAT oraz sporządzanie plików JPK, deklaracji m.in. VAT-7, VAT-UE,
 • pomoc w opracowaniu Polityki Rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym:
 • sprawdzenie dokumentów pod kątem zgodności z Ustawą o Rachunkowości,
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencji VAT,
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • obliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów.
 • sporządzanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym) zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
 • pomoc podczas badania ksiąg rachunkowych przez Biegłego Rewidenta

Sporządzanie instrukcji oraz regulaminów

Usługi obejmują:

 • instrukcję obiegu dokumentów,
 • regulamin wynagradzania,
 • regulamin pracy,
 • regulamin ZFŚS,
 • instrukcję inwentaryzacyjną,
 • inne..

Ryczałt ewidencjonowany

Usługi obejmują:

 • sprawdzanie dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • prowadzenie rejestrów VAT dla płatników VAT oraz sporządzanie plików JPK, deklaracji m.in. VAT-7, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT-28,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów.

Pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Usługi obejmują:

 • pomoc przy wyborze formy prawnej,
 • pomoc przy wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych dla osób fizycznych:
 • wniosku o wpis/zmianę do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),
 • zgłoszenia rejestracyjnego VAT (dla przyszłych płatników VAT), ZUS ZUA, ZUS ZZA
 • pomoc przy założeniu spółki: NIP-2, NIP-8, KRS-**, RG-1,
 • pomoc przy wyborze źródła finansowania: kredyt, pożyczka, leasing etc.,
 • pomoc w ocenie opłacalności inwestycji,
 • pomoc w rozliczeniu pozyskanych DOTACJI.

Analizy i plany finansowe

Usługi obejmują:

 • sporządzanie analiz przychodów, kosztów, sprzedaży, marż, płynności finansowej,
 • sporządzanie planów finansowych i analiz przyszłościowych,
 • sporządzanie budżetów,
 • sporządzanie oceny opłacalności inwestycji.

Usługi objęte umową, których nie widać gołym okiem

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ – odpowiadamy za prawidłowe rozliczenia podatków, prowadzenia ksiąg oraz płac,
 • WIEDZA – stały nadzór nad zmianami w przepisach i dostarczanie niezbędnych informacji rozwijających wiedzę klienta,
 • SPOKÓJ – reprezentowanie przed Urzędami, przygotowywanie formalności,
 • MONITORING – raportowanie wyników finansowych, pilnowanie poprawności płaconych podatków i ZUS.